Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 9115:2012
Document Title (VN): Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và nghiệm thu
Document Title: Assembled concrete and reinforced concrete structures.Practice for erection and acceptance
Issuing Date: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN
Page: 28 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCXDVN 390:2007; TCVN 4452:1987
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.100.30; 91.080.40


Keyword: bê tông; cốt thép; thi công; nghiệm thu; kết cấu

Summary: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, an toàn lao động, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực căng trước trong xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp


Payment Assistance: Click here