Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 9113:2012
Document Title (VN): Ống bê tông cốt thép thoát nước
Document Title: Reinforced concrete pipes for water draining
Issuing Date: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN
Page: 22 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCXDVN 372:2006
Heading ICS: 23; 91
Subject ICS: 91.100.30; 23.040.01


Keyword: bê tông; thoát nước; ống; cốt thép

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.


Payment Assistance: Click here