Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 8826:2011
Document Title (VN): Phụ gia hoá học cho bê tông
Document Title: Chemical admixtures for concrete
Issuing Date: 2011-11-04, 3435/QĐ-BKHCN
Page: 23 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCXDVN 325:2004
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.100.30


Keyword: phụ gia; hóa học; bê tông

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng pooc lăng gồm: phụ gia hóa dẻo giảm nước, phụ gia chậm đông kết, phụ gia đóng rắn nhanh, phụ gia hóa dẻo-chậm đông kết, phụ gia hóa dẻo-đóng rắn nhanh, phụ gia siêu dẻo, phụ gia siêu dẻo-chậm đông kết


Payment Assistance: Click here