Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 8479:2010
Document Title (VN): Công trình đê, đập. Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
Document Title: Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termite control for dike and dam
Issuing Date: 2010-12-29, 2915/QĐ-BKHCN
Page: 40 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: 14TCN 182:2006
Heading ICS: 93
Subject ICS: 93.160


Keyword: công trình; đê; khảo sát; mối; đập; ẩn họa; xử lý

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát mối, một số ẩn họa cho thân đê sông, đập đất, kênh dẫn nước đang vận hành hoặc nền đập chuẩn bị xây dựng, môi trường xung quanh, mỏ vật liệu đất đắp và công tác xử lý mối gây hại trong các công trình đê đập


Payment Assistance: Click here