Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 8478:2010
Document Title (VN): Công trình thủy lợi. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
Document Title: Hydraulic work. Demand for element and volume of the topographic survey in design stages
Issuing Date: 2010-12-29, 2915/QĐ-BKHCN
Page: 38 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: 14TCN 186:2006
Heading ICS: 93
Subject ICS: 93.160


Keyword: công trình; thành phần; địa hình; thủy lợi; khảo sát; dự án

Summary: Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các dự án thủy lợi toàn quốc.


Payment Assistance: Click here