Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 8477:2010
Document Title (VN): Công trình thủy lợi. Yêu cầu về thành phần , khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
Document Title: Hydraulic work. Demand for element and volume of the geological survey in design stages
Issuing Date: 2010-12-29, 2915/QĐ-BKHCN
Page: 92 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: 14TCN 195:2006
Heading ICS: 93
Subject ICS: 93.160


Keyword: thành phần; thiết kế; địa chất; khảo sát; yêu cầu; công trình thuỷ lợi

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án thủy lợi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dự án đê điều.


Payment Assistance: Click here