Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 7447-5-51:2004 This document is withdrawn... (withdrawn document)
Document Title (VN): Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Quy tắc chung
Document Title: Electrical installations of buildings. Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment. Common rules
Issuing Date: 2005-02-02, 132/QĐ-BKHCN
Page: 49 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaced by: TCVN 7447-5-51:2010
Heading ICS: 29; 91
Subject ICS: 91.140.50; 29.020


Keyword: quy tắc; lựa chọn; hệ thống; điện

Summary: Tiêu chuẩn này quy định việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc chung để phù hợp với các biện pháp bảo vệ an toàn, các yêu cầu để hoạt động đúng mục đích sử dụng của hệ thống lắp đặt và các yêu cầu tương ứng với các ảnh hưởng bên ngoài đã dự kiến


Payment Assistance: Click here