Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 7435-2:2004
Document Title (VN): Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng
Document Title: Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 2: Inspection and maintenance
Issuing Date: 2005-01-14, 60/QĐ-BKHCN; 2008
Page: 23 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 13
Subject ICS: 13.220.30


Keyword: Phòng cháy; chữa cháy

Summary: Tiêu chuẩn này quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.


Payment Assistance: Click here