Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 6660:2000
Document Title (VN): Chất lượng nước. Xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải
Document Title: Water quality. Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ and Ba++ using ion chromatography. Method for water and waste water
Issuing Date: 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
Page: 26 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 13
Subject ICS: 13.060


Keyword: nước; chất lượng; nước thải

Summary: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các cation Li+, Na4+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan trong nước (ví dụ nước uống, nước mặt, nước thải). Xử lý mẫu trước (thí dụ pha loãng) và dùng detector độ dẫn (CD) cho khoảng làm việc như ở bảng 1. áp dụng phương pháp này cho các mẫu nước thải cần thử trong từng trường hợp


Payment Assistance: Click here