Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 6528:1999
Document Title (VN): Phương tiện giao thông đường bộ. Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo. Thuật ngữ và định nghĩa
Document Title: Road vehicles. Dimensions of motor vehicles and towed vehicles. Terms and definitions
Issuing Date: 1999
Page: 20 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 43
Subject ICS: 43.020


Keyword: kích thước; giao thông đường bộ; từ vựng; phương tiện giao thông

Summary: Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến các kích thước của phương tiện giao thông đường bộ. Phương tiện được kéo


Payment Assistance: Click here