Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 5772:1993 This document is withdrawn... (withdrawn document)
Document Title (VN): Máy thu hình. Yêu cầu kỹ thuật an toàn và phương pháp thử
Document Title: Television. Receiving apparatus. Safety requirements and test method
Issuing Date: 1993-12-31, 1849/QĐ-TĐC
Page: 13 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaced by: TCVN 6385:2009
Heading ICS: 33
Subject ICS: 33.160.20


Keyword: máy thu hình; yêu cầu an toàn; thử

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy thu hình được nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện


Payment Assistance: Click here