Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 5757:1993 This document is withdrawn... (withdrawn document)
Document Title (VN): Dây cáp thép. Yêu cầu kỹ thuật chung
Document Title: Steel ropes. General technical requirements
Issuing Date: 1993-12-31, 1841/QĐ-TĐC
Page: 8 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaced by: TCVN 5757:2009
Heading ICS: 77
Subject ICS: 77.140.60


Keyword: yêu cầu kỹ thuật; cáp thép

Summary: Áp dụng cho dây cáp thép (gọi tắt là cáp) thông dụng được sản xuất từ dây thép tròn. Không áp dụng đối với dây cáp thép có công dụng đặc biệt


Payment Assistance: Click here