Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 5709:2009
Document Title (VN): Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
Document Title: Hot-rolled carbon steel for building. Technical requirements
Issuing Date: 2009-12-21, 2928/QĐ-BKHCN
Page: 8 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 5709:1993
Heading ICS: 77
Subject ICS: 77.140.70


Keyword: kết cấu; cán nóng; thép cacbon; xây dựng

Summary: Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình và thép tấm dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương pháp hàn hoặc các phương pháp khác.


Payment Assistance: Click here