Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 5334:2007
Document Title (VN): Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
Document Title: Electrical apparatus for petroleum and petroleum products terminal. Requirements on safety in design, installation and operation
Issuing Date: 2007-05-23, 834/QĐ-BKHCN
Page: 31 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 5334:1991
Heading ICS: 29; 13
Subject ICS: 29.260.01; 13.110


Keyword: lắp đặt; an toàn; thiết kế; dầu mỏ; thiết bị điện

Summary: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về an toàn khi thiết kế, lắp đặt và quản lý sử dụng hệ thống thiết bị điện trong kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ nằm trên đất liền.


Payment Assistance: Click here