Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 4474-87
Document Title (VN): Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
Document Title: Interior drainage system. Design standard
Issuing Date: 1987
Page: 30 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 19-64
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.140.80


Keyword: thiết kế; thoát nước; tiêu chuẩn

Summary: Ap dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, nông, lâm trường xây dựng mới hay cải tạo


Payment Assistance: Click here