Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 4449-87
Document Title (VN): Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế
Document Title: Urban planning. Design standard
Issuing Date: 84/UBXD, 17/07/1987
Page: 146 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.020


Keyword: quy hoạch; xây dựng; thiết kế; đô thị

Summary: Ap dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới và cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam


Payment Assistance: Click here