Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 4317-86
Document Title (VN): Nhà kho. Nguyên tắc cơ bản về thiết kế
Document Title: Stores. Basic princples for design
Issuing Date: 1986
Page: 20 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.040.20


Keyword: thiết kế; Nhà kho

Summary: Ap dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước. Quy định: Các quy định chung, yêu cầu về khu đất xây dựng, giải pháp hình khối mặt bằng và giải pháp kết cấu, cấp và thoát nước, thông gió và điều hòa không khí, cung cấp điện, chống sét


Payment Assistance: Click here