Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 4054:1998 This document is withdrawn... (withdrawn document)
Document Title (VN): Đường ô tô. Yêu cầu thiết kế
Document Title: Highway. Specifications for design
Issuing Date: 1998
Page: 50 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaced by: TCVN 4054:2005
Replaces: TCVN 4054-85
Heading ICS: 93
Subject ICS: 93.080.10


Keyword: thiết kế; yêu cầu; đường ô tô

Summary: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế cho việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô


Payment Assistance: Click here