Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 3890:2009
Document Title (VN): Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
Document Title: Fire protection equipments for building and construction. Providing, installation, inspection, maintenance
Issuing Date: 2009-12-01, 2726/QĐ-BKHCN
Page: 35 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 3890:1984
Heading ICS: 13
Subject ICS: 13.220.30; 13.220.20


Keyword: công trình; bảo dưỡng; Thiết bị chữa cháy; nhà; kiểm tra; thiết bị phòng cháy

Summary: Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.


Payment Assistance: Click here