Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 3118:1993
Document Title (VN): Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén
Document Title: Heavy weight concrete. Determination of compressive strength
Issuing Date: 1993-10-07, 546/QĐ-TĐC
Page: 4 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 3118-79
Heading ICS: 91
Subject ICS: 91.100.30


Keyword: bê tông nặng; thử; cường độ nén

Summary: Quy định phương pháp thử giới hạn bền khi nén của bê tông nặng: thiết bị thử, chuẩn bị mẫu thử, tiến hành thử, tính kết quả, biên bản thử


Payment Assistance: Click here