Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 2095:1993
Document Title (VN): Sơn. Phương pháp xác định độ phủ
Document Title: Paints. Determination of hiding power
Issuing Date: 1993-10-26, 585/QĐ-TĐC
Page: 9 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaces: TCVN 2095:1977
Heading ICS: 87
Subject ICS: 87.040


Keyword: sơn; sơn; sơn

Summary: Ap dụng cho các loại sơn, bột mầu vô cơ và qui định các phương pháp xác định độ phủ


Payment Assistance: Click here