Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 197-85 This document is withdrawn... (withdrawn document)
Document Title (VN): Kim loại. Phương pháp thử kéo
Document Title: Metals. Method of tractional test
Issuing Date: 1985
Page: 18 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Replaced by: TCVN 197:2002
Replaces: TCVN 197-66
Heading ICS: 77
Subject ICS: 77.040.10


Keyword: kim loại; Thử kéo

Summary: áp dụng cho việc thử kéo tĩnh các mẫu kim loại ở nhiệt độ 20+15 C để xác định đặc trưng cơ học (trừ các thép tấm có chiều dày nhỏ hơn 0,5 mm và các thép có đường kính nhỏ hơn 3 mm


Payment Assistance: Click here